Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
31
Poplatky pro rok 2021
1
Poplatky pro rok 2021
2
Poplatky pro rok 2021
3
Poplatky pro rok 2021
4
Poplatky pro rok 2021
5
Poplatky pro rok 2021
6
Poplatky pro rok 2021
7
Poplatky pro rok 2021
8
Poplatky pro rok 2021
9
Poplatky pro rok 2021
10
Poplatky pro rok 2021
11
Poplatky pro rok 2021
12
Poplatky pro rok 2021
13
Poplatky pro rok 2021
14
Poplatky pro rok 2021
15
Poplatky pro rok 2021
16
Poplatky pro rok 2021
17
Poplatky pro rok 2021
18
Poplatky pro rok 2021
19
Poplatky pro rok 2021
20
Poplatky pro rok 2021
21
Poplatky pro rok 2021
22
Poplatky pro rok 2021
23
Poplatky pro rok 2021
24
Poplatky pro rok 2021
25
Poplatky pro rok 2021
26
Poplatky pro rok 2021
27
Poplatky pro rok 2021
28
Poplatky pro rok 2021
29
Poplatky pro rok 2021
30 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Zápis do MŠ

Výsledky zápisu do MŠ Jindice - seznam přijatých dětí od 1.9.2021:

Rozhodnutí_seznam_přijatých_dětí_od_1.9.2021.pdf - vyvěšeno dne 3.6.2021

 

Zápis do MŠ

Žádost_o_přijetí_s_přílohou.pdf

 Kritéria_k_přijímání_2021_2022.pdf

Termín_a_průběh_zápisu_2021_2022.pdf

 

V termínu od 2.5. do 16.5. 2021 proběhne zápis do mateřské školy

 

Průběh zápisu k předškolnímu vzdělávání do MŠ Jindice:

 

I. Fáze – Vydávání žádostí

Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat dvěma způsoby:

 

1.   Elektronické vydání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Žádost je ke stažení 

      na webových stránkách MŠ www.rasovice.cz/zapis-do-ms nebo www.rasovice.cz/ms-dokumenty.

 

2.   Osobní vyzvednutí v mateřské škole. Vzhledem k aktuální epidemické situaci spojené s COVID-19   

      pouze po předchozí telefonické domluvě na tel.: 313 109 335 nebo 737 326 699.

 

II. Fáze – Přijímání vyplněných žádostí

Přijímání žádostí je stanoveno od 2.5. do 16.5.2021

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

1.   Osobním podáním dne 13.5.2021 od 8:00 do 15:30 hodin v ředitelně školy po předchozí telefonické domluvě na tel.: 313 109 335 nebo 737 326 699, kdy bude sjednán individuální termín schůzky. Podání žádosti bude probíhat za dodržení platných mimořádných protiepidemických opatření, BEZ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE A POUZE JEDNÍM ZE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ.

2.   Do datové schránky školy – 7skhr5e.

3.   Na e-mail msjindice@gmail.com s elektronickým podpisem zákonného zástupce.

      Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

4.   Poštou (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně).

 

Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu:

 • Rodný list dítěte. Při dálkové zápisu – e-mail, DS, pošta – zašlete obyčejnou kopii, která bude po ověření založena do spisu.
 • Platný průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte (v případě zastupování dítěte jinou osobou než zákonným zástupcem dítěte, plná moc k provedení tohoto úkonu udělená zákonným zástupcem dítěte). Při dálkovém zápisu – e-mail, DS, pošta - zašlete obyčejnou kopii, která bude po ověření skartována.
 • Doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami).
 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
 • Doložení řádného očkování dítěte (viz. Příloha k žádosti o přijetí dítěte do MŠ).
 • Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře (Příloha k žádosti o přijetí dítěte do MŠ – vyjádření lékaře). Potvrzení na žádost vydá praktický dětský lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření.

III. Fáze - Přijímací řízení

Po přijetí řádně vyplněné přihlášky získáte číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů), který slouží pro zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Při přijímacím řízení bude ředitelka školy postupovat dle kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Jindice pro školní rok 2021/2022. Kritéria jsou dostupná na webových stránkách MŠ, na vývěskách obce a v MŠ.

Rozhodnutí bude zveřejněno bez zbytečného odkladu v řádném termínu, nejpozději do 11.6.2021. Seznam přijatých/nepřijatých dětí (číselné identifikátory) bude zveřejněn na webových stránkách MŠ a na brance MŠ.

3.6.2021 v čase 10:00-11:30 hodin je termín určený k možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Jindice ve školním roce 2021/2022.

 

Důležité informace:

 • Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte ve fázi vydávání žádostí MŠ kontaktovat.
 • Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – dbejte na ČITELNOST, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře - očkování. (Netýká se dětí, které budou od 1. 9. 2021 plnit povinné předškolní vzdělávání.)
 • Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!
 • Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat od zákonných zástupců jejich originál nebo ověřenou kopii.
 • Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.
 • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.

O přijetí dětí do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JINDICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

Ředitelka Mateřské školy Jindice, příspěvkové organizace stanovuje následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu v daném roce.

 

Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Jindice, příspěvková organizace, budou přednostně přijímány děti v tomto pořadí:

 

1.         Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve školském obvodu mateřské školy, které do 31.8.2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku – dle věku sestupně od nejstarších po nejmladší.

 

Školský obvod („spádová mateřská škola“) = Rašovice, Jindice, Mančice, Netušil

 

2.         Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve školském obvodu mateřské školy, které do 30.4.2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku – dle věku sestupně od nejstarších po nejmladší.

 

Školský obvod („spádová mateřská škola“) = Rašovice, Jindice, Mančice, Netušil

 

3.         Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců s místem pobytu) v jiných obcích, které do 30.4.2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku – dle věku sestupně od nejstarších po nejmladší.

 

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle § 34 odst.1 školského zákona ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Děti jsou přijímány do výše povoleného počtu dětí uvedeném ve školském rejstříku.

Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (§ 50 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví), má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Uvedená ustanovení (povinnost očkování) se netýkají dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné (jeden rok před zahájením povinné školní docházky).

Školský zákon - § 4, § 5, § 33:

Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, nikoliv „pouze“ péče o děti v době, kdy se o něj nemohou postarat rodiče či jiné osoby. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým a školním vzdělávacím programem. Na základě poznatků z pedagogiky a vývojové psychologie lze usuzovat, že čím je dítě starší, tím má větší potřebu socializace a získávání nových vědomostí, dovedností a návyků, a je výše uvedené požadavky schopno lépe plnit.

Podmínky přijetí dítěte mladšího tří let: Dítě by mělo být přes den bez plen, dokázat si dojít na toaletu (nebo si o to alespoň říci). Umět samo pít z hrnečku, jíst lžící. Schopno komunikovat s dospělým a sdělit jednoduché potřeby. Být zvyklé na chůzi (doba vycházek s ostatními dětmi). V zájmu vlastního dítěte důkladně zvažte, zda je dítě připravené na vstup do MŠ a zda škola bude v jeho věku přínosem.